Luật Trợ giúp pháp lý


Luật Trợ giúp pháp lý

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

21/10/2022 2260 Lượt xem

LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ   Luật số 11/2017/QH14 quy định về người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện ...

Xem chi tiết