Mức hưởng trợ cấp BHXH từ 01.7.2023

Ngày 11/11/2022, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trong đó, quyết nghị nhiều phương án liên quan đến lương cơ sở 2023, chính sách lương hưu, bảo hiểm xã hội (BHXH) như sau.

Cụ thể tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, thay đổi mức hưởng trợ cấp BHXH chính thức vào ngày 01/7/2023 (Mức lương cơ sở đang áp dụng hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng).

Cùng với chính sách tăng lương cơ sở, Quốc hội còn quyết định

– Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; 

– Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Mức đóng bảo hiểm xã hội từ 1/7/2023

Căn cứ khoản 2 Điều 5, khoản 1 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

– Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Theo đó, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.

– Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

Theo đó, mức đóng BHXH được dựa trên mức lương cơ sở. Trường hợp lương cơ sở được điều chỉnh tăng 1,8 triệu đồng/tháng từ 01/7/2023, mức đóng BHXH của người lao động cũng sẽ tăng theo.

muc huong tro cap bhxh tu 01 7 2023

Mức hưởng lương hưu từ 1/7/2023

Điều 63 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần như sau:

– Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2016.

Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2016 trở đi thì tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như quy định sau đây:

Cụ thể, tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, đối với nhóm đối tượng người lao động tham gia BHXH trước ngày 01/01/2016, mức hưởng lương hưu được căn cứ vào mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí. Trong trường hợp lương cơ sở tăng, mức hưởng lương hưu cũng sẽ tăng theo.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ ngày 01/01/2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021. 

Mức hưởng trợ cấp BHXH từ 1/7/2023

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội bao gồm: Mức trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau; Mức trợ cấp 1 lần khi sinh con; Mức dưỡng sức sau thai sản; Mức trợ cấp mai táng; Mức trợ cấp tuất hằng tháng được căn cứ dựa trên mức lương cơ sở, đơn cử như:

– Tăng mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Theo quy định tại  Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Như vậy, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, mức hưởng trợ cấp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi theo quy định nêu trên sẽ tăng lên từ 2.980.000 đồng lên 3.600.000 đồng cho mỗi con.

– Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Căn cứ khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản cũng tăng lên, cụ thể là tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày.

– Tăng trợ cấp 1 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ tại  khoản 2 Điều 48 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 có quy định về mức trợ cấp hằng tháng đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo đó, phần trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động được tính theo lương cơ sở với công thức sau:

Trợ cấp = 5 x Mức lương cơ sở + (Tỷ lệ % suy giảm lao động – 5) x 0,5 x Mức lương cơ sở

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì người suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở, tức là mức hưởng sẽ tăng từ 7.450.000 đồng lên 9.000.000 đồng. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở (tăng từ 745.000 lên 900.000 đồng)

1.muc huong tro cap bhxh tu 01 7 2023

– Tăng trợ cấp hằng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ tại khoản 2 Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 có quy định về mức trợ cấp hằng tháng đối với người lao động bị suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở

Theo đó, phần trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động được tính theo lương cơ sở với công thức sau:

Trợ cấp/tháng = 30% x Mức lương cơ sở + (Tỷ lệ % suy giảm lao động – 31) x 2% x Mức lương cơ sở

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì người suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở. Tức là mức hưởng sẽ tăng từ 447.000 đồng lên 540.000 đồng. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở (tăng từ 29.800 đồng lên 36.000 đồng);

– Tăng trợ cấp phục vụ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ tại Điều 52 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 có quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì trợ cấp phục vụ sẽ tăng lên 1.800.000 đồng.

– Tăng trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Căn cứ tại Điều 53 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 có quy định thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết trong 1 số trường hợp.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tăng từ 53,64 triệu đồng lên 64,8 triệu đồng.

– Tăng trợ cấp dưỡng sức sau điều trị thương tật, bệnh tật:

Căn cứ khoản 3 Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 có quy định người lao động nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được hưởng 01 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì trợ cấp dưỡng sức sau điều trị thương tật, bệnh tật tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ ngày.

Các khoản trợ cấp thuộc chế độ tử tuất sẽ tăng khi tăng lương cơ sở?

– Tăng trợ cấp mai táng khi người lao động chết

Căn cứ quy định Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người tham gia BHXH thỏa mãn điều kiện tại khoản 1 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 chết.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì trợ cấp mai táng cũng sẽ tăng từ 14,9 triệu đồng lên 18 triệu đồng.

– Tăng trợ cấp tuất hằng tháng

Căn cứ quy định Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng. Thì mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân tăng từ 745.000 đồng/tháng lên 900.000 đồng/tháng/suất; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng tăng từ 1.043.000 đồng/tháng/suất lên 1.260.000 đồng/tháng/suất.

2.muc huong tro cap bhxh tu 01 7 2023

Trên đây là hướng dẫn của Luật Hà Sơn Bình về mức hưởng trợ cấp BHXH từ 01/7/2023. Nếu có vướng mắc hoặc cần thêm thông tin tư vấn luật doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ hotline 1900.6193  để được hỗ trợ.

—————————

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Số 68 Bắc Sơn (Km20+500), TDP Bắc Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội.

VP: Số 22, ngõ 20, Nguỵ Như Kom Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900.6193

Email: hasonbinhlawfirm@gmail.com