Thực hiện Giảm vốn điều lệ và thanh toán tiền cho cổ đông của Công ty cổ phần.

Thực hiện Giảm vốn điều lệ và thanh toán tiền cho cổ đông của Công Ty cổ phần.

Theo quy định pháp luật, công ty có thể được giảm vốn điều lệ, tuy nhiên tùy từng trường hợp thì công ty phải có phương án điều chỉnh riêng biệt để phù hợp với từng công ty.
Giảm vốn điều lệ và thanh toán tiền cho cổ đông của Công ty cổ phần.

 

Công ty cổ phần được giảm vốn điều lệ trong trường hợp nào?

Khoản 5 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định công ty cổ phần được giảm vốn điều lệ như sau:

  1. Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:
  2. a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;
  3. b) Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này;
  4. c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 của Luật này.

Như vậy, nếu thuộc các trường hợp trên công ty có thể thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ, phương án thực hiện tham khảo tại mục 2 của bài viết. 

Điều chỉnh giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần như thế nào?

  • Giảm vốn điều lệ khi nhu cầu về vốn của công ty giảm do công ty thay đổi ngành nghề kinh doanh, tổ chức lại với quy mô nhỏ hơn trước hoặc bị buộc phải huỷ bỏ cổ phiếu quỹ. Việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ và thanh toán tiền cho các cổ đông thực hiện theo các hình thức quy định tại Mục B Phần II Thông tư 19/2003/TT-BTC:
  • Công ty mua và huỷ bỏ một số lượng cổ phiếu quỹ có mệnh giá tương ứng với số vốn dự kiến được điều chỉnh giảm theo phương án được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua hoặc huỷ bỏ số lượng cổ phiếu quỹ buộc phải huỷ. Theo hình thức này thì công ty không phải trả lại tiền cho các cổ đông.
  • Công ty thu hồi và huỷ bỏ một số cổ phiếu của các cổ đông với tổng mệnh giá tương ứng với số vốn điều lệ giảm.

Mỗi cổ đông trong công ty bị thu hồi một số lượng cổ phần theo tỷ lệ giữa số vốn dự kiến được điều chỉnh giảm với tổng mức vốn điều lệ của công ty tại thời điểm trước khi điều chỉnh.

Số lượng cổ phần thu
hồi của từng cổ đông

=
Số lượng cổ phần cổ
đông đó đang sở hữu
x Số vốn dự kiến giảm
Vốn điều lệ của công ty

Công ty phải trả cho các cổ đông một khoản tiền tính theo công thức sau:

Số tiền phải trả cho từng cổ đông
=
Số lượng cổ phần thu hồi của từng cổ đông x Mệnh giá cổ phần
  • Điều chỉnh giảm mệnh giá cổ phần mà không làm thay đổi số lượng cổ phần. Theo hình thức này, công ty thu hồi cổ phiếu của các cổ đông và phát lại cổ phiếu mới với mệnh giá đã được điều chỉnh giảm.

Công ty phải trả cho các cổ đông một khoản tiền theo công thức sau:

Số tiền phải trả cho từng cổ đông
=
Số lượng cổ phần của từng cổ đông x Chênh lệch giữa mệnh giá cũ và mệnh giá mới

Lưu ý: Căn cứ vào tình hình cụ thể, công ty cổ phần có thể kết hợp áp dụng các hình thức nêu trên để thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ. 

  • Giảm vốn điều lệ khi công ty kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tiếp và có số lỗ luỹ kế bằng 50% vốn của các cổ đông trở lên nhưng chưa mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Với hình thức này công ty cổ phần không thanh toán lại tiền cho cổ đông.

Cùng Luật Hà Sơn Bình tìm hiểu các thông tin hữu ích về pháp luật.
Với tiêu chí:
+ Luôn luôn “Tận Tâm”
+ Giữ trọn “Chữ Tín”
+ Đem lại “Hiệu Quả” tối ưu nhất
Với dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại trực tuyến, chúng tôi mong muốn được góp phần nhỏ bé để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, đưa từng quy định, đưa dịch vụ Luật sư đến mọi người – mọi nhà!
Chúng tôi mong muốn bất cứ người dân nào, khách hàng nào cũng có thể sử dụng dịch vụ pháp lý, dịch vụ Luật sư, kể cả là những người ít có điều kiện nhất, xa xôi một cách tốt nhất, kịp thời nhất!
Thông tin chi tiết: https://luathasonbinh.vn/
https://www.facebook.com/hasonbinhlawfirm
Hotline: 19006193