Đăng ký khai sinh cho con khi chưa thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn

Đăng ký khai sinh cho con khi chưa thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn và việc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để nhận hoặc xác nhận mối quan hệ cha con là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm. Luật Hà Sơn Bình tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này và trình tự thủ tục để thực hiện việc đăng ký khai sinh cho con kết hợp nhận cha cho con như sau.
Đăng ký khai sinh cho con khi chưa thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn

Cơ sở pháp lý 

 • Luật Hộ tịch 2014
 • Nghị định 123/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
 • Thông tư 04/2020/TT -BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Quy định của pháp luật về đăng ký khai sinh và Nhận cha cho con 

Đối với thủ tục Đăng ký khai sinh

 • Về thẩm quyền đăng ký khai sinh: Điều 13 Luật Hộ tịch 2014 quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh”.
 • Về trách nhiệm đăng ký khai sinh: Điều 15 Luật Hộ tịch 2014 quy định: 

      “1. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng      ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em. 

 1. Công chức tư pháp – hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn trong thời hạn quy định; trường hợp cần thiết thì thực hiện đăng ký khai sinh lưu động.”

Như vậy trong thời hạn 06 ngày kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm phải đăng ký khai sinh cho trẻ tại UBND cấp xã nơi cư trsu của người cha hoặc người mẹ.

 • Về thủ tục đăng ký khai sinh: Điều 16 Luật Hộ tịch 2014 quy định:

   “1. Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.

 1. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

 1. Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha, mẹ, trẻ em sinh ra do mang thai hộ; việc xác định quê quán của trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha, mẹ”.

Đối với thủ tục nhận cha cho con

 • Về thẩm quyền: Điều 15 Luật Hộ tịch 2014 quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con”.
 • Về thủ tục đăng ký nhận cha cho con: Điều 25 Luật Hộ tịch và Điều 14 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định: 

+ Điều 25 Luật hộ tịch 2014 quy định: Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

“1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

 1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.”

+ Điều 14 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định: Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con:

“Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 44 của Luật hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

 • Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.
 • Trường hợp không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều này thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.”

Như vậy, việc thực hiện đăng ký nhận cha cho con được thực hiện tại UBND cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ. Và các giấy tờ cần thiết để chứng minh quan hệ cha con là: văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền xác nhận quan hệ cha con. Hoặc bản cam đoan về mối quan hệ cha con có ít nhất 02 người làm chứng về quan hệ cha con. Khi thực hiện đăng ký nhận cha cho con yêu cầu các bên phải có mặt.

Về việc kết hợp thủ tục đăng ký khai sinh và Nhận cha cho con 

Khoản 3 Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ -CP quy định: “Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Luật hộ tịch thì Uỷ ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này”.

Như vậy, có thể kết hợp việc đăng ký khai sinh cho con và nhận cha cho con trong 01 lần nộp hồ sơ.

Hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện việc đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha cho con 

Hồ sơ đăng ký khai sinh và nhận cha cho con

 • Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu;
 • Tờ khai đăng ký nhận cha cho con theo mẫu;
 • Bản chính Giấy chứng sinh (Trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giải cam đoan về việc sinh;
 • Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con gồm: 

+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền xác nhận quan hệ cha, con. 

+ Trường hợp không có văn bản nêu trên thì các bên nhận cha, con lập văn bản cam quan về mối qua hệ cha, con, có ít nhất 02 (hai) người làm chứng về quan hệ cha, con. 

Giấy tờ phải xuất trình 

 • Căn cước công dân của cha, mẹ. 
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của cha, mẹ. 
 1. Trình tự, thủ tục thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký khai sinh và đăng ký nhận cha, con tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã có thẩm quyền hoặc nộp trực tuyến. 

 • Nộp các lệ phí theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Bước 3: Nhận kết quả 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc.

 • Các giấy tờ cần chuẩn bị: 
 • Bản chụp CCCD của cha và mẹ; 
 • Bản chính Giấy chứng sinh; 
 • Tên muốn đặt cho con;
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ cha con (Trường hợp không có giấy tờ chứng minh thì có thể làm bản cam kết về quan hệ cha con có 02 người làm chứng)
 • Giấy xác nhận nơi cư trú của cha, mẹ.

Cùng Luật Hà Sơn Bình tìm hiểu các thông tin hữu ích về pháp luật.
Với tiêu chí:
+ Luôn luôn “Tận Tâm”
+ Giữ trọn “Chữ Tín”
+ Đem lại “Hiệu Quả” tối ưu nhất
Với dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại trực tuyến, chúng tôi mong muốn được góp phần nhỏ bé để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, đưa từng quy định, đưa dịch vụ Luật sư đến mọi người – mọi nhà!
Chúng tôi mong muốn bất cứ người dân nào, khách hàng nào cũng có thể sử dụng dịch vụ pháp lý, dịch vụ Luật sư, kể cả là những người ít có điều kiện nhất, xa xôi một cách tốt nhất, kịp thời nhất!
Thông tin chi tiết: https://luathasonbinh.vn/
https://www.facebook.com/hasonbinhlawfirm
Hotline: 19006193